ZP FEO o zmienionym programie Prosument 07.06.2015

m_zpfeo25 maja br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentował projekt zmienionego programu priorytetowego Prosument. Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zdecydowanie popiera propozycje zniesienia obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, jednakże część zapisów programu wciąż wymaga dopracowania.

Drastycznie obniżenie kosztów kwalifikowanych dla kolektorów słonecznych (ok. 30% poniżej cen rynkowych) sprawia, że i tak już niska dotacja (20%, a od 2016 – 15%) realnie będzie jeszcze niższa, co de facto wyeliminuje kolektory z programu. W opinii ZP FEO dotychczasowe koszty kwalifikowane instalacji słonecznych powinny zostać bez zmian.

Choć koszty kwalifikowane w przypadku pomp ciepła nie uległy zmianie, to wykreślony został zapis o okresie przejściowym, dopuszczającym do programu pompy bez certyfikatów. Polski rynek pomp jest jeszcze w początkowym okresie rozwoju, a koszt certyfikacji wyrobu przy małej skali sprzedaży jest niezwykle wysoki. Dlatego ZP FEO wnosi o utrzymanie zapisu dopuszczającego wyłącznie deklarację zgodności producentów do końca tego roku. Pierwotnie planowano zniesienie tego zapisu w czerwcu, jednakże w związku z opóźnieniem we wdrożeniu programu uważamy, że okres ten powinien zostać również wydłużony – uważają przedstawiciele ZP FEO.

Zdaniem członków Związku brak jest również uzasadnienia do obniżenia kosztów kwalifikowanych dla instalacji fotowoltaicznych. Nasze doświadczenie rynkowe jednoznacznie wskazuje, że zazwyczaj cena, na którą zawierana jest transakcja, wynosi ok. 8 000 tys. zł/kW, zaś dopiero w przypadku większych instalacji cena spada poniżej tej kwoty.

Zdaniem ZP FEO, z uwagi na olbrzymie opóźnienie we wdrożeniu programu (zwłaszcza długo oczekiwanego kanału bankowego), wyższe kwoty dotacji powinny zostać utrzymane również w 2016 roku. Start programu przewidziany był na rok 2014 i wyższa kwota dotacji miała obowiązywać przez dwa lata. Faktycznie kanał bankowy został uruchomiony dopiero w drugim kwartale 2015 roku. Na dzień dzisiejszy do programu przystąpił tylko jeden bank i uruchomiona została pierwsza transza środków finansowych.

Jednocześnie ZP FEO wnosi o pilne uruchomienie kanałów dystrybucji. W praktyce dopiero otwarcie kanału bankowego pozwoliłoby na efektywną dystrybucję środków, a do programu przystąpił tylko jeden bank. Zdaniem ZP FEO, w celu osiągnięcia optymalnej dostępności i konkurencyjności oferty bankowej w programie Prosument, konieczne jest uczestnictwo co najmniej trzech instytucji bankowych.

Zdaniem ZP FEO główna zmiana zaproponowana przez NFOŚiGW w programie Prosument, tj. zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, odpowiada potrzebom branży i jest krokiem we właściwym kierunku. Jednakże bez wprowadzenia rekomendowanych przez nas korekt, główny cel modyfikacji programu tj. wsparcia dla zielonego ciepła może zostać zaprzepaszczony.