Robin Welling gościem ZP FEO w Raciborzu 24.06.2014

m_welling11 czerwca 2014 r. w Raciborzu odbyło się zorganizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej spotkanie z Robinem Welling, prezesem Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (European Solar Thermal Industry Federation – ESTIF). Jego celem było zaprezentowanie działalności organizacji w kontekście współpracy ze Związkiem Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Jak podkreślili obecni na spotkaniu przedstawiciele zarządu ZP FEO, Związek liczy na nawiązanie bliższego kontaktu z ESIF, ponieważ jest on bliźniaczą dla niego organizacją o zasięgu europejskim.

Reprezentowana przez Wellinga European Solar Thermal Industry Federation, której siedziba mieści się w Brukseli, działa w 44 krajach świata. Jej zadaniem jest reprezentowanie interesu branży energetyki słonecznej termicznej w Komisji Europejskiej. Organizacja zajmuje się lobbingiem politycznym w zakresie technologii słonecznej termicznej, bierze też udział w tworzeniu aktów prawnych i programów wsparcia w komisjach Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy. Ponadto ESTIF zapewnia swoim członkom dostęp do najnowszych informacji rynkowych, danych statystycznych, szkoleń na temat obowiązujących w Unii Europejskiej aktów prawnych, organizuje też wydarzenia, konferencje i warsztaty, wydaje publikacje oraz oferuje swoją pomoc w kontaktach z instytucjami unijnymi.

Jak podkreślił Robin Welling, władze każdego kraju będącego członkiem Unii Europejskiej mają obowiązek uznawać i stosować się do zaleceń Komisji Europejskiej, na którą ESTIF ma pewien wpływ. – W każdym kraju branża OZE powinna mówić jednym głosem. Najlepiej, gdy jest to głos jednej organizacji, takiej, jaką jest na przykład ZP FEO – zaznaczył Welling. – W przeciwnym razie inne branże mogą okazać się silniejsze. To zaś grozi upadkiem technologii związanych z branżą OZE.

Obecnie ESTIF prowadzi akcje informacyjne, w których propaguje jak najszersze zastosowanie odnawialnych źrodeł energii w modernizowanych budynkach ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań jakie daje energetyka słoneczna. – Stając się członkiem ESTIF ZP FEO może włączyć się do wspólnego lobbowania w tej kwestii – powiedział Robin Welling.

Podczas spotkania Katarzyna Motak, prezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej opowiedziała o historii powstania Związku, jego składzie, strukturze, osiągnięciach oraz planach na przyszłość. Jak podkreśliła, główne obszary działalności ZP FEO to: działalność związana z regulacjami prawnymi w zakresie OZE, czyli współpraca z branżowymi ministerstwami, głównie w zakresie opiniowania dokumentów rządowych, wnioskowanie zmian do przygotowywanych projektów i regulacji prawnych, współpraca z NFOŚiGW w zakresie propozycji zmian przygotowywanych programów dofinansowujących, a także kreowanie własnych propozycji rozwiązań, które mają podnieść efektywność biznesową członków. Jak zaznaczyła w swym wystąpieniu prezes Motak, ZP FEO ma zdecydowanie większe uprawnienia niż inne tego typu stowarzyszenia czy izby – m.in. statutowo ma zapewnione prawo do opiniowania aktów prawnych opracowywanych przez agendy rządowe w zakresie OZE, uczestniczy w pracach komisji parlamentarnych, ma też możliwość opiniowania budżetu Państwa oraz składania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. – Uprawnienia Związku dają mu możliwość bycia partnerem dla instytucji rządowych – dodała Katarzyna Motak.