Prezydent RP podpisał ustawę o OZE 13.03.2015

m_prezydent11 marca 2015 r. Prezydent Bronisław Komorowski 11 marca podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii została uchwalona przez Sejm 20 lutego 2015 r. Podczas głosowania przyjęto m.in. słynną poprawkę prosumencką wprowadzającą taryfy gwarantowane dla osób wytwarzających energię elektryczną na własny użytek. Dzięki ustawie prosumenci będą mogli sprzedawać do sieci nadwyżki energii z instalacji do 10 kW po cenie gwarantowanej przez 15 lat od dnia oddania instalacji do użytku.

Ponadto ustawa wprowadza m.in. instytucję sprzedawcy zobowiązanego, określa mechanizmy przeciwdziałania nadpodaży świadectw pochodzenia, określa zasady monitorowania i ustalenia średniej ważonej ceny, po jakiej zbywane są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, wprowadza aukcyjny system sprzedaży energii oraz procedurę oceny formalnej wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierzających przystąpić do udziału w aukcji, wprowadza opłaty OZE oraz ustanawia Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., eliminuje możliwość nadkompensaty wsparcia oferowanego dla producentów energii z OZE w rozdziale 4 ustawy z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis, a także reguluje zasady korzystania z mechanizmów wsparcia przez zmodernizowane instalacje odnawialnych źródeł energii.