ZP FEO o najważniejszych zadaniach dla branży OZE 31.01.2014

m_zpfeo_spotkanie28 stycznia br. członkowie Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, wśród których znaleźli się przedstawiciele firmy OPTIMA POLSKA, jak również sympatycy Związku i jego goście wzięli udział w spotkaniu, którego celem było podsumowanie działań ZP FEO w 2013 roku, ocena bieżącej sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz perspektyw dla branży.

Podczas uroczystości przyznane zostały wyróżnienia ZP FEO za wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz przełamywanie barier w rozwoju systemów energetyki prosumenckiej. Wśród wyróżnionych znalęźli się prof. Maciej Nowicki, wiceprzewodniczący rady nadzorczej NFOŚiGW i dwukrotny Minister Środowiska, Norbert Obrycki, przewodniczący senackiego Zespołu Energii Odnawialnej oraz Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna miesięcznika „Czysta Energia”. Jak podkreślono, tegoroczni laureaci wyróżnień to wybitne osobistości, które swoim autorytetem, dorobkiem oraz realizacją osobistych misji silnie związanych z energetyką zrównoważoną i obywatelską wykazały się mądrością i odwagą w działaniach na rzecz całego sektora OZE.

Spotkanie Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej było równiez okazją do omówienia bieżących działań oraz jego zadań na kolejne lata. – Najważniejszym strategicznym celem ZPFEO jest podtrzymanie wzrostu udziału energii z OZE w Polsce, zapobieżenie spadkowi aktywności inwestycyjnej i ukierunkowanie jej na zrównoważony rozwój sektora oraz określenie przez rząd adekwatnego i możliwego do osiągnięcia, ale mobilizującego celu dla energii odnawialnej w Polsce do 2030 roku, a także stworzenie odpowiednich ram prawnych dla rozwoju energetyki prosumenckiej – powiedział podczas uroczystości Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu ZP FEO.

Przypomnijmy, że w efekcie podejmowanych przez ZP FEO działań w styczniu 2014 roku do premiera Donalda Tuska skierowany został list otwarty wzywający do zmiany dotychczasowej polityki spychania OZE na margines i poza horyzont planowania w energetyce oraz zaprzestania „oczerniania odnawialnych źródeł w oczach społeczeństwa”. Pod listem podpisało się 36 organizacji, które domaga się od polskiego rządu nowego, strategicznego i długoterminowego spojrzenia na politykę energetyczną Polski oraz zaniechania forsowania w projekcie ustawy o OZE rozwiązań prawnych, które są szkodliwe dla prosumentów, niezależnych producentów energii oraz producentów urządzeń dla OZE. Ponadto związek aktywnie uczestniczy również w tworzeniu instrumentów wsparcia energetyki prosumenckiej – rok temu ZP FEO wystąpiło z inicjatywą uruchomienia nowego programu „Prosument”, który na chwilę obecną stanowi najbardziej realny instrument wsparcia mikroinstalacji OZE w Polsce.