Ważne zmiany w projekcie ustawy o OZE 15.01.2015

m_choroszcz_trwaNa posiedzeniu komisji sejmowej opiniującej poprawki do ustawy o odnawialnych źródeł energii ustalono, że producent energii z OZE, który wygrał aukcję, w trzyletnim okresie rozliczeniowym będzie musiał wyprodukować co najmniej 85 proc. zadeklarowanej w aukcji energii – jeśli tego nie zrobi, zapłaci karę. Zmienione zostały również zasady naliczania ulg dla odbiorców przemysłowych – opłata OZE wzrośnie z 2,27 do 2,51 zł/MWh.

W projekcie przyjęto również zmianę, zgodnie z którą warunkiem zakupu energii po tzw. cenie URE (gwarantowanej stawce rynkowej z poprzedniego kwartału) będzie zobowiązanie producenta energii do sprzedaży swojej produkcji przez przynajmniej 90 kolejnych dni. Do ustawy wprowadzono także  listę przedsiębiorstw wg klasyfikacji działalności (PKD), które będą mogły wystąpić o nadanie statusu energochłonnej.

Ponadto progi pomniejszonego obowiązku umarzania zielonych certyfikatów oraz pomniejszonej opłaty OZE, uiszczane przez przedsiębiorstwa energochłonne będą zależały od ich współczynnika intensywności zużycia energii: 3-20 proc. = 80 proc. OZE, 20-40 proc. = 60 proc. OZE, pow. 40 proc. = 15 proc. OZE. W przypadku, gdy w danej aukcji na energię ze źródeł do 1 MW pozostanie pula ilości i wartości niezakontraktowanej energii na poziomie przynajmniej 10 proc., możliwe będzie zorganizowanie aukcji uzupełniających. Będą mogły wziąć w nich udział również instalacje do 2 MWh, jeśli ich stopień wykorzystania mocy zainstalowanej przekracza 4000 MWh/MW/rok. Ceną referencyjną aukcji uzupełniającej będzie średnia cena z zakończonej aukcji OZE dla instalacji do 1 MW. Stawka opłaty OZE wyniesie 2,51 zł/MWh w pierwszym roku obowiązywania systemu aukcyjnego.

Ostatecznie posłowie nie zgodzili się, by przychody ze sprzedaży zielonych certyfikatów nie były wliczane do łącznej wartości pomocy publicznej, wprowadzić taryfy gwarantowane dla mikroinstalacji; obowiązek umarzania ZC rozliczać co miesiąc; wpisać roczne ograniczenie wsparcia do współspalania (zwykłego i dedykowanego) na poziomie 2 TWh; możliwość ograniczania aukcji dla instalacji produkujących energię poniżej 4000 godz./rok dopiero po 3 latach od wejścia w życie nowego systemu wsparcia przy założeniu, że do tego czasu udział OZE nie osiągnie 85 proc. wartości założonej w KPD); osobno przeprowadzać aukcje w trzech (zamiast dwóch) koszykach mocy instalacji: do 300 kW, od 300 kW do 1 MW oraz powyżej 1 MW; a także by producentom OZE, którzy wytworzyli energię po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 przysługiwały świadectwa pochodzenia (na „zakładkę” z aukcjami).

Ustawa ma zostać przyjęta na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

Źródło: REO.pl