ZP FEO apeluje o poprawki w ustawie o OZE 07.10.2014

m_sejmZwiązek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej przedstawił propozycje poprawek do ustawy do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poprawka dotyczy wprowadzenia silniejszego wsparcia dla mikroinstalacji, zwłaszcza o najmniejszych mocach do 3 kW oraz w przedziale małych mocy od 3 do 10 kW, które są szerzej dostępne ekonomiczne i technicznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego.

Jak czytamy w uzasadnieniu pisma, pod którym podpisał się Paweł Wyszyński, wiceprezes ZP FEO i właściciel firmy OPTIMA POLSKA, który od wielu miesięcy jest zaangażowany w prace sejmowej komisji ds. energetyki, we wrześniu 2013 r. weszły w życie przepisy Prawa energetycznego dotyczące zasad sprzedaży przez prosumentów nadwyżek energii elektrycznej z mikroinstalacji po cenie wynoszącej zaledwie 80% średniej ceny sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym. Przepisy te zostały utrzymane w projekcie ustawy o OZE. Tymczasem według danych Urzędu Regulacji Energetyki od daty wejścia w życie tych przepisów do końca pierwszego półrocza 2014 r. do sieci spółek dystrybucyjnych (pełnionych rolę sprzedawców zobowiązanych) przyłączono 312 mikroinstalacji o mocy łącznej zaledwie ok 1,7 MW (głównie mikroelektrownie fotowoltaiczne). Daje to jeden z najniższych wskaźników rozwoju mikroinstalacji w ostatnich trzech kwartałach w całej Europie, w szczególności jeśli chodzi o źródła przyłączane do sieci. Tymczasem warto zauważyć, że zdecydowana większość mikroinstalacji w Polsce została zbudowana z wykorzystaniem dotacji, co świadczy o tym, że system promocji energetyki prosumenckiej wprowadzony ustawą Prawo energetyczne i utrzymany w rządowym projekcie ustawy o OZE działa nieskutecznie lub że jest dostępny tylko dla wybranych (kryterium dostępu stanowią dotacje, które nie są rozwiązaniem powszechnym).