Ustawa OZE: ZP FEO wraca do prac nad projektem sprzed roku 09.10.2013

m_zpfeoZwiązek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, którego członkiem jest OPTIMA POLSKA, zamierza powrócić do prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii w wersji prosumenckiej z października 2012 roku i ustanowić odrębny system aukcji dla współspalania i morskiej energetyki wiatrowej. Zdaniem przedstawicieli ZP FEO, zaprezentowany 17 września 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki „schemat” założeń zoptymalizowania mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest słabo uzasadniony i wysoce niedopracowany.

Propozycja ta oddala możliwość szybkiego uzdrowienia rynku, jednocześnie marnowany jest kapitał społeczny i potencjał biznesowy budowy ‚zielonej’ gospodarki” – czytamy w komunikacie Związku. Ponadto członkowie ZP FEO wskazują, że brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia wyboru dla Polski aukcji jako wiodącego systemu wsparcia i jego kształtu. Przy nieznanym statusie, celu i harmonogramie dalszych prac i niskim poziomie szczegółowości zaprezentowanego „schematu”, przedstawione wyniki dotychczasowych analiz wydają się nadmiernie optymistyczne i niestety są mało wiarygodne, jeśli chodzi o oczekiwane przez autorów rezultaty ekonomiczne i rynkowe – zauważają przedstawiciele Związku.

Jak czytamy dalej w zredagowanym przez członków ZP FEO dokumencie, wadą proponowanego systemu wsparcia jest niemalże całkowite oderwanie systemu aukcji od rynku energii i równoległość (dualizm) w stosunku do obecnego systemu oraz zwiększenie wpływu decyzji stricte administracyjnych na rynek. „System aukcji wprowadzony równolegle do systemu świadectw pochodzenia i oderwany od rynku energii elektrycznej rodzi wiele pytań jeśli chodzi o przyszłość energetyki odnawialnej, rozwój mikrogeneracji, trwałą poprawę konkurencyjności branży oraz obawy o łączne koszty wsparcia. Ponadto wprowadzenie proponowanego schematu wsparcia OZE znacząco pogorszy sytuację zdecydowanej większości podmiotów dotychczas funkcjonujących w systemie świadectw pochodzenia, w szczególności mniejszych firm i podważa rynkowe podstawy jego funkcjonowania i zaufanie do tego rynku. Zamiast stabilizować rynek i zmniejszać niepewność i koszty, propozycje zwiększają ryzyko i uniemożliwiają racjonalne planowanie w przedsiębiorstwach i u nowych inwestorów” – czytamy w komunikacie.

Zdaniem członków Związku Widoczne w „schemacie wsparcia” marginalizowanie energetyki prosumenckiej i brak chęci naprawy przyjętego wcześniej (w tzw. „małym trójpaku”) jedynie pozornego wsparcia oraz niesprawiedliwych rozwiązań nosi znamiona lekceważenia aspiracji obywateli oraz potrzeb regionów i gmin, a w szczególności tych grup odbiorców których bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne w obecnych uwarunkowaniach jest najbardziej zagrożone (np. obszary wiejskie). „Z niepokojem dostrzec można rozmijanie się kierunków prac nad ustawą o OZE z oczekiwaniami obywateli i potrzebami lokalnych społeczności” – czytamy dalej. „Bazą do dalszych pilnych prac legislacyjnych powinien być uzgodniony projekt ustawy OZE z października 2012 roku, z niewielkimi jedynie korektami jeśli chodzi o możliwość bardziej elastycznej zmiany wysokości współczynników korekcyjnych i silniejszego związania ceny sprzedaży energii z OZE z giełdowym rynkiem energii oraz wyeliminowania wsparcia dla zamortyzowanych dużych elektrowni wodnych. Prace powinny zakończyć się uchwaleniem ustawy do końca 2013 roku i koncentrować się na otwarciu rynku w segmentach dotychczas wykluczonych z gry rynkowej, czyli mikroinstalacjach OZE i odpowiednio dostosowanym systemie stałych taryf dla prosumentów. System aukcyjny może być tylko uzupełniającym instrumentem wsparcia dla tych rodzajów wielkoskalowych OZE, które niewłaściwie funkcjonują w systemie świadectw pochodzenia lub nie mają możliwości skorzystania z tego systemu. Są to: technologia współspalznia biomasy z węglem i morska energetyka wiatrowa” – tłumaczą autorzy dokumentu.

Członkowie Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej wskazują, że zaczynanie prac od systemu aukcyjnego powoduje dalsze opóźnienia. „Z każdym dniem opóźnienia uchwalenia ustawy rośnie ryzyko kary finansowej dla Polski za brak wdrożenia dyrektywy o promocji OZE i przekłada się to na coraz większe ryzyko nie uzyskania na czas (lub w ogóle) środków UE na wsparcie OZE w perspektywie finansowej 2014-2020″ – czytamy. Jednocześnie ZP FEO zgadza się z wyrażoną w komunikacie po przyjęciu „małego trójpaku” opinią Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, że m.in. ten obszar polityki energetycznej wymaga ładu instytucjonalnego i jasnych regulacji w ustawie o OZE jako kluczowego elementu dużego trójpaku.