Energetyczna gmina Szelków – nowy projekt OPTIMA POLSKA 10.05.2017

Szelków 2Gmina Szelków stawia na energię z natury. Celem projektu są inwestycje w odnawialne źródła energii, które pozwolą na energetyczną samowystarczalność terenu.

Nowoczesne inteligentne instalacje wykorzystujące w procesie przetwarzania energię promieniowania słonecznego, wiatru i wnętrza Ziemi (geotermalną) zaprojektuje oraz wybuduje OPTIMA POLSKA. Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace wiertnicze – wykonanie dolnego źródła dla pomp ciepła w zespole budynków w Gminie Szelków w ramach projektu „ Modernizacja energetyczna Zespołu Budynków w Gminie Szelków”. Głównym jego celem jest kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, a tym samym poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i kosztów ogrzewania, co zaowocuje lepszymi warunkami do korzystania przez jego użytkowników. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem prace zakończą się pod koniec tego roku

Realizacją projektu objęty zostanie zespół budynków użyteczności publicznej, stanowiący kompleks połączonych ze sobą obiektów, dla których wybrano rozwiązania wpływające w najbardziej skuteczny sposób na poprawę efektywności energetycznej. Są to: Urząd Gminy, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Hala Sportowa. W zależności od budynku inwestycja obejmie kompleksowe działania związane z ociepleniem elewacji zewnętrznych budynków, wymianą elementów stolarki okiennej, poprawą jakości i sprawności instalacji grzewczej oraz w części budynków wymianą źródeł ciepła czy zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń to 3489,84 m2.

Roboty budowlane, w tym montażowe oraz instalacyjne, obejmą w szczególności:

  • – instalację fotowoltaiczną – 160 szt. modułów fotowoltaicznych,
  • – instalację solarną – 70 szt. kolektorów o łącznej powierzchni 182m2,
  • – modernizację kotłowni z montażem 2 pomp ciepła glikol/woda o mocy nominalnej 113 kW każda i wierceniami sond gruntowych,
  • – instalację turbiny wiatrowej o mocy nominalnej 1,8 kW,
  • – modernizację instalacji oświetleniowej z inteligentnym sterowaniem,
  • – wprowadzenie systemu zdalnego sterowania PMS (system zarządzania energią).

Panele słoneczne i fotowoltaiczne zostaną zamontowane w celu poboru i wykorzystania energii słonecznej, która następnie zostanie przetworzona i wykorzystana w systemach ogrzewania obiektu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oprócz energii pochodzącej ze słońca w budynkach użyteczności publicznej zostanie wykorzystana także energia wiatru oraz energia geotermalna.

Zastosowanie pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i turbiny wiatrowej z inteligentnym nadzorem systemu grzewczego i oświetlenia, dających znaczne obniżenie kosztów eksploatacji jest przykładem dla całej gminy zachęcającym do stosowania takich rozwiązań przy modernizacji innych budynków.

 Dążąc do zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej wykorzystujących jej jak najwięcej, przeprowadzono racjonalizację jej zużycia poprzez działania mające na uwadze zarówno aspekty ekologiczne, jak i ekonomiczne, ponieważ im większe zużycie energii, tym większe zanieczyszczenie środowiska.

Dzięki niskoenergetycznym obiektom niemałe efekty osiągnięte zostaną przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii cieplnej, co znacznie ograniczy zanieczyszczenie atmosfery

Inwestycje energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej spełniają swoje zadanie: przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obniżają też koszty eksploatacji. Dzięki nowym systemom grzewczym i wentylacyjnym, ocieplonym ścianom czy wymianie okien, drzwi lub oświetlenia poprawia  się też komfort  użytkowania obiektów. Zmniejszają  się zarazem koszty eksploatacji tych budynków.

Dzięki realizacji projektu przez OPTIMA POLSKA oszczędność zużycia energii końcowej wyniesie 80,44%; obniżenie kosztów energii: o 300 tys. zł/rok, zaś oszczędność emisji CO2: 69,96%.

Projekt przyczyni się pośrednio do:

  • zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji CO2 w skali regionu i całego kraju poprzez wsparcie procesu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym,
  • zmniejszenia emisyjności gospodarki regionalnej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i paliwa oraz zmniejszenie strat zużycia energii, wsparcie procesu inteligentnego zarządzania energią z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym,
  • promowania niskoemisyjności, oszczędności energii i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych (odnawialnych źródeł energii),
  • poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Szelków 1 Szelków 3