Rusza nabór wniosków w ramach programu Prosument 29.06.2016

logo_ProsumentWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. W ramach programu finansowane będą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:

  1. źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  2. pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  3. kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  4. systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
  5. małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
  6. mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym od 04.07.2016 roku do wyczerpania przyznanego przez NFOŚiGW limitu środków, jednak nie dłużej niż do 31.10.2016 roku.

 Dofinansowanie mogą uzyskać:

1)  osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym;

2)  wspólnoty mieszkaniowe;

3)  spółdzielnie mieszkaniowe;

4)  jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia;

5)  spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją, w tym w formie dotacji:

  1. a) do 20% dofinansowania dla instalacji do produkcji ciepła,
  2. b) do 40% dofinansowania dla instalacji do produkcji energii elektrycznej.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe – 1%, na okres nie dłuższy niż 15 lat. Karencja w spłacie rat – do 6 miesięcy.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://wfosigw.bialystok.pl/program-prosument.htm