Ruszył nabór wniosków na dotacje na OZE na Podlasiu 08.03.2017

Logo_JPEG_Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Wnioski będzie można składać w terminie od 3 marca do 14 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na lipiec 2017 r.

W konkursie będzie można ubiegać się o dofinansowanie na cztery typy projektów, dla których przewidziano osobne pule dotacji.

W pierwszym promowane będą inwestycje mające na celu montaż fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym na budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, a także stowarzyszenia lokalnych grup działania.
W przypadku drugiego typu projektów dofinansowanie może objąć inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE na własne potrzeby.
W przypadku trzeciego typu projektów promowane będą inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, a w przypadku czwartego typu dofinansowane zostaną projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw.

Dofinansowanie w ramach działań drugiego i trzeciego będzie można przeznaczyć na inwestycje w instalacje do produkcji energii wodnej (do 5 MWe), wiatrowej (do 5 MWe), słonecznej (do 2 MW/MWt), geotermalnej (do 2 MWt), biogazowej (1 MWe) lub biomasowej (do 5 MWe/MWt).
Beneficjentami w przypadku typów przedsięwzięć od drugiego do czwartego mogą być m.in. przedsiębiorcy, producenci rolni i grupy producenckie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, NGO, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki sektora publicznego.

Budżet całego konkursu to 100 mln zł, z czego na projekty dotyczące energetyki słonecznej przewidziano 20 mln zł, na projekty dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby – 30 mln zł, a na projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw przewidziano 50 mln zł.
Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok