DOFINANSOWANIE OZE

OBECNE:
 • BOŚ S.A.: program EKOkredyt PROSUMENT II

https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-prosument-ii

 • Typ1: Dofinansowanie na OZE kolektory słoneczne i fotowoltaika mieszkańcy z woj. podlaskiego

Kryteria_5_1_OZE_typ_1

 • Typ2: Dofinansowanie na OZE kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła przedsiębiorcy i instytucje z woj. podlaskiego

Kryteria_5_1OZE_typ_2

 • NFOŚiGW: program PROSUMENT (wstrzymany nabór wniosków!)– dofinansowanie mikroinstalacji OZE. Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
  Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.
  Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 r.
  Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:
  – źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW,
  – systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW.
  Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
  – pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
  – dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania,
  – maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
  – określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
  – oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
  – maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
  – wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014-2020: program dwufunduszowy, współfinansowany jednocześnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W ramach tego programu dokonano wyboru tzw. inteligentnych specjalizacji czyli branż, które będą traktowane priorytetowo w przypadku udzielania wsparcia. Dla województwa podlaskiego inteligentne specjalizacje to : przemysł zielony i specjalizacja na rynku wschodnim. Jednym z głównych obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach przeznaczone zostanie dofinansowanie jest efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna:
  – budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  – termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach;
  – przedsięwzięcia dotyczące systemów sterowania, instalacji i urządzeń technicznych a także zmian technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych mające na celu poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach;
  – instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej;
  – budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Park&Bike).
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020:
  Łącznie na realizację inwestycji została przeznaczona kwota ponad 13,5 mld euro. Z funduszy tych będą mogły zostać realizowane inwestycje związane również z energetyką odnawialną. Dedykowane temu jest poddziałanie 7.8.1. PROW 2014-2020 „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. O środki na rozwój OZE i poprawę efektywności energetycznej będą mogły ubiegać się gminy, spółki JST oraz związki gmin. Maksymalna kwota pomocy finansowej ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji programu i wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostała część ma pochodzić ze środków własnych beneficjenta.
ZAKOŃCZONE:
 • NFOŚiGW przy współpracy z sektorem bankowym zrealizował program: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”. Każdy, kto posiadał prawo do dysponowania budynkiem oraz nie był podłączony do sieci ciepłowniczej dla celów podgrzewania wody użytkowej, mógł skorzystać z oferty w wysokości 45% dopłaty. NFOŚiGW zarezerwował 450 mln zł na wypłaty dotacji do umów kredytu zawieranych w latach 2010-2014. W ramach przeprowadzonych naborów podpisano umowy z 7 bankami. Pierwsze kredyty z dotacją zostały udzielone w sierpniu 2010 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2007–2013: unijne dotacje z dofinansowaniem do instalacji kolektorów słonecznych w wysokości 80% kosztu ich zakupu i instalacji realizowane przez samorządy.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013: pomoc przyznawana na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególności energię elektryczną i cieplną w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.