Mały trójpak energetyczny podpisany przez prezydenta 03.10.2013

Maly_trojpak_energetyczny_podpisany_przez_prezydentaW połowie sierpnia br. prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. mały trójpak energetyczny. Nowe przepisy wdrażają m.in. przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych.

Podpisana przez prezydenta ustawa jest krokiem w kierunku wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz wsparciem dla rozwoju energetyki prosumenckiej. Akt prawny wprowadza dwa nowe rodzaje instalacji wytwórczych. Pierwszym z nich jest mikroinstalacja, czyli odnawialne źródło energii o łącznej mocy zainstalowanej maksymalnie 40 kW elektrycznych przyłączone do sieci poniżej 110 kV lub 120 kW termicznych. Z kolei małą instalacją w myśl ustawy jest odnawialne źródło energii o łącznej mocy zainstalowanej od 40 kW do 200 kW elektrycznych przyłączone do sieci poniżej 110 kV lub od 120 kW do 600 kW termicznych. Mały trójpak wprowadza też preferencyjne warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci – zostały one zwolnione z opłaty przyłączeniowej. Oznacza to, że właściciele mikroinstalacji starający się o wydanie warunków przyłączenia muszą dostarczyć jedynie tytuł prawny do nieruchomości na której planowane jest przyłączenie oraz tytuł prawny do samego urządzenia. Dodajmy jeszcze, że ustawa wprowadza wiele rozwiązań, w myśl których wytwórcy energii w mikroinstalacjach zostali zwolnieni z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej i koncesjonowania. Warto jednak zaznaczyć, że gwarantowana ceny zakupu energii została tym podmiotom obniżona do 80 proc. ceny z rynku konkurencyjnego w poprzednim roku.

Co istotne, na mocy małego trójpaku zniesiony został obowiązek certyfikacji instalatorów najmniejszych urządzeń OZE. Obecnie osoby te mają prawo do uzyskania stosownego certyfikatu. Jednocześnie ustawa wprowadziła przepisy, które określają że montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych nie wymaga pozwolenia na budowę. Ważna zmiana ma również miejsce w przypadku definicji odnawialnych źródeł energii, którą poszerzono o dwa zasoby energii: aerotermalną (pozyskiwaną z powietrza) i hydrotermalną (pozyskiwaną z wody). Ponadto mały trójpak wprowadza dwa nowe pojęcia: odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, którym jest osoba z przyznanym dodatkiem mieszkaniowym oraz odbiorcy wrażliwego paliw gazowych, którym jest osoba otrzymująca ryczałt na zakup opału.

Ustawa reguluje również warunki odłączania odbiorców w gospodarstwach domowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu i ciepła. Nowe przepisy dotyczą równiez kwestii sporów wynikających z umowy o przyłączenie oraz świadczenia usług przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz gwarantują większą niezależność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Do pobrania pełna i aktualna treść ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw „Mały trójpak energetyczny”.